Obejmuje świadczenie pomocy prawnej w sposób stały i we wszelkich sferach działalności Klienta. Szczegółowe formy współpracy ustalane są indywidualnie z Klientem. Jednak ich szczególną podstawą jest stała gotowość adwokatów do świadczenia pomocy prawnej, stosownie do potrzeb Klienta, co zazwyczaj nie jest możliwe w przypadku świadczenia pomocy prawnej doraźnej.

Ustalenie wynagrodzenia odbywa się w ramach trzech podstawowych modeli rozliczeń:

  • stawka godzinowa – wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według stawki za każdą godzinę pracy;
  • stawka ryczałtowa z limitem godzin – wynagrodzenie ustalane jest formie stałego miesięcznego ryczałtu, z określeniem ilości godzin pracy adwokata. Usługi przekraczające zakres objęty wynagrodzeniem ryczałtowym, podlegają rozliczeniu według stawki godzinowej,
  • stawka ryczałtowa bez limitu godzin – wynagrodzenie ustalane jest formie stałego miesięcznego ryczałtu, ustalanego w oparciu o przewidywany zakres potrzeb Klienta, bez względu na ostateczny rzeczywisty nakład pracy. Ta forma wynagrodzenia pozwala z góry oszacować wysokość kosztów związanych z obsługą prawną, bez ryzyka dodatkowe ich ponoszenia w razie nagłego zwiększanie potrzeb w tym zakresie.

stat4u